Martial Arts WisdomOrange Belt Requirements
Basics


Stances

Neko ashi dachi

Cat stance

 

Heiko Dachi

Parallel stance, feet shoulder width apart.

 

 

 

Punches

Kagi zuki

Hook punch

 

Shotei

Palm heel strike

 

 

 

Kicks

Ushiro geri

Back kick

 

Fumikomi

Stamping kickKata


Fukio Kata Dai Itch

 

Fukio Kata Dai Ni

 

Gekisai Dai Itch

Attack and smash oneKobudo


Ten U no kon