Martial Arts WisdomKobudo TrainingKyu Belt Weapon Kata RequirementsOrange


Ten U no konRed Belt


Jo Kata Di IchiGreen Belt


Shusi no konBlue Belt


Matsu hig No KonBrown Belt

Matsu higa no tonfaSho dan ho


Matsu Higa No SaiBlack Belt (1st Degree)


Chatanyara-no-sai