Martial Arts WisdomGoju Ryu Lineage ChartThe following lineage information is a training history only, and does not reflect any 
organizational heirarchy or political agenda. 
The greatest effort is made to be accurate and un-biased.

The following legend is used throughout the chart:

Ryu Ryuko (Xie Zhongxiang)
  |
  |
  |
Kanryo Higaonna___
  |       |
  |       |
  |       |
Chojun Miyagi   | 
  |       |
  |       |
  |________Seiko Higa________
  |    (Shodokan)    |   
  |       |      |    
  |       |      | 
  |       |      |
  |________Seikichi Toguchi | 
  |    (Shoreikan)    |  
  |       |      |
  |       |      |
  |_____________|_______Masanobu Shinjo
  |           (Shobukan)
  |         
  |__________________
  |         | 
  |         |
  |__Jitsuei Yogi____|__Gogen Yamaguchi
  |         | (Gojukai)
  |         |
  |___Meitoku Yagi___|
  |  (Meibukan)
  |
  |___Ei'ichi Miyazato_______
  |  (Jundokan)     |
  |             |
  |             |
  |___An'ichi Miyagi______Morio Higaonna
  |              (IOGKF)
  |
  |___Seiko Kina
  |  (Shinkokan)
  |
  |__Koshin Iha_____Koshun Iha
  |       |
  |       |
  |       |__Kosei Wakugawa
  |       |
  |       |
  |       |__Kenji Kaneshiro
  |       |
  |       |
  |       |__Masahide Matayoshi
  |
  |
  |__Jin'an Shinzato
  |     |
  |     |
  |     |__Yuchoku Higa
  |     |
  |     | 
  |     |__Seijin Nakamoto 
  |
  |
  |
  |__Kin Miyagi
  |
  |
  |__Jun Miyagi
  |
  |
  |__Shuichi Aragaki
  |    |
  |    |
  |________|__Kei Miyagi
  |        |
  |        |
  |        |__Osamu Nakamura
  |        |
  |        |
  |        |__Tadashi Nakamura
  |          (Seido Juku)
  |
  |
  |__Jinsei Kamiya
  |
  |
  |__Keiyo Madambashi
  |
  |
  |__Yusei Tamaki
  |
  |
  |__Bunshun Tamaki
  |
  |
  |__Tatsunori Sakiyama
  |
  |
  |__Neichu So_____Shizuo Yashiro
  |       |   (Tokyo)
  |       |
  |       |__Matsutatsu Oyama
  |         (Kyokushin)
  |            |
  |            |
  |            |__Tadashi Nakamura
  |              (Seido Juku)
  |
  |__Kiju Nanjo
  |
  |
  |__Kogyu Tazaki
  |
  |
  |__Tomonori Jichaku
  |
  |
  |__Genkai Nakaima
  |
  |
  |__Shunshin Furugen
  |
  |
  |__Kiei Tomoyose
  |
  |
  |__Eiko Miyazato
  |  (Gokenkan)
  |    |
  |    |__Eizo Mizato
  |    |
  |    |
  |    |__Ryu Shinko
  |    |
  |    |
  |    |__Curt Jones
  |    |
  |    |
  |    |__C. Michial Jones
  |      (USA Shibucho)
  |        |
  |        |__Brad Johnstone
  |
  |
  |__Kamaree Yagi
  |
  |
  |__Yuno Aragaki
  |
  |
  |__Seikichi Kinjo
  |
  |
  |__Kensei (Kanemori) Kinjo
  |   (Kushin Ryu)
  |      |
  |      |
  |      |__Seijiro Sakihama
  |        (Jugoshizen-Ryu)
  |
  |
  |__Kenichi Kanari
  |  
  |
  |__Saburo Higa
  |
  |
  |__Soichi Aniya
  |
  |
  |__Sosaburo Aniya 
  |
  |
  |__Tsuneo Arasaki
  |
  |
  |__Kenji Kanashiro
  |
  |
  |__Ryusei Aragaki
  |
  |
  |__Haruo Kochi
  |
  |
  |__Tokunori Senaha
  |
  |
  |__Seisuke Nakamoto
  |
  |
  |__Chinyei Kinjo
  |  (Hawaii)
  |  
  |__Kizo Teruya
  |  (Hawaii)
  |
  |__Mitsugu Kobayashi
  |  (Hawaii)
  |
  |__Yukinori Uehara
  |     |
  |     |
  |     |__Goho Mori (Oita Ken)
  |        |
  |        |
  |        |__Yoshiyuki Uematsu
  |
  |
  |__Sumihiko Funatsu (Mahato-Kai)
  |    |
  |    | 
  |    |_Akira Taniguchi
  |
  |
  |__Mitsuhide Miyagi
  |  
  |
  |__Kaho Tokeshi
  |
  |
  |__Chishin Bise
  |
  |
  |__Kaka Nakasone 
  |
  |
  |__Seikichi Gima
  |
  |
  |__Takeo Maruta
  |
  |
  |__Takashi Miyagi
  |  (Japan)
  |
  |__Tsuyoshi Chitose
  |   (Chito Ryu)
  |
  |__Kenwa Mabuni
  | (Shito Ryu)
  |
  |__Tsunetaka Shimabukuro
  |
  |
  |__Eizo Shimabukuro
  | (Shobayashi Shorin Ryu)
  |
  |__Tatsuo Shimabukuro
  | (Isshin Ryu)
  |
  |__Tukerii_____Charles Bouton
  | (Dai Ni Goju)
  |
  |__Tomuharu Kisaki_____Shigeru Nagoya
  |  (Yuishinkan)  |  (Japan)
  |     |     |
  |     |     |__Norichika Nakayama
  |     |     |  (Japan)
  |     |     |
  |     |     |__Fritz Nöpel 
  |     |     |    |
  |     |     |    |
  |     |     |    |__Eric Schreiber
  |     |     | 
  |     |     |
  |     |     |__Toshiro Sasaki 
  |     |        (Mexico) 
  |     |         |
  |     |         |__Jose Hernandez_____Roberto Torre
  |     |         |
  |     |         |
  |     |         |__Ricardo Betancourt
  |     |
  |     |_________
  |          |
  |          |
  |          |
  |__Kenzo Uchiage____|____________Kotaro Uchiage
  |  (Osaka)              |
  |    |               |
  |    |               |__Masaru Kawai
  |    |                   |
  |    |                   |
  |    |                   |__Tutomu Kawai
  |    |                       |
  |    |                       |
  |    |                       |__Hitoshi Mimoto 
  |    |
  |    |
  |    |__Takeshi Uchiage
  |    |  (Canada)
  |    |    |
  |    |    |
  |    |    |__Darren Choo
  |    |    |
  |    |    |
  |    |    |__Art Adamson
  |    |    |
  |    |    |
  |    |    |__Eden Hampson
  |    |    |
  |    |    |
  |    |    |__Glenn Iriye
  |    |
  |    |
  |    |__Isamu Soma
  |    |
  |    |
  |    |__Toshiyuki Kurai
  |
  |
  |__Masafumi Suzuki
     (Seibukan)  
      |
      |        
      |__Kim-Hung Wong_____Hing-Poon Chan
      | (Hong Kong)
      |
      |__K K Lee_____Gerry Manno
      | (Kuge Kai)
      | 
      |__Ceasar Takeshi 
      | 
      |
      |__Brian Gallon
      | (Nippon Seibukan Australia) 
      |
      |__Hiroyasu Kobayashi
       (Nippon Seibukan USA)
            |
            |
            |__Stephen Boardway