Martial Arts WisdomShinkokan Lineage ChartChojun Miyagi
  |
  |
  |
Seiko Kina
  |
  |
  |__Yoshio Itokazu_____Shiji Mizokami
  |         |  (Osaka)
  |         |
  |__Choyu Kiyuna  |__Minoru Yamada
  |            (Osaka)
  |
  |__Jinsei Kamiya
  |
  |
  |__Seijin Nakamoto
  |
  |
  |__Kanki Izumikawa
  |  (Sengukan) 
  |
  |__Kimo Wall
   (Kodokan) 
     |
     |
     |__Gilberto Mercado
     |
     |
     |__Jim Hunter
     |
     |
     |__Paul Gehring
     |
     |
     |__Al Doughty
     |
     |
     |__Giles Hopkins
     |
     |
     |__Mike Piscitello
     |
     |
     |__John Jackson 
     |
     |
     |__Chuck Brotman
     |
     |
     |__Bo Day
     |
     |
     |__Don Hastings
     |
     |
     |__Stuart Fowler
     |
     |
     |__Sherri Fowler
     |
     |
     |__Vicki Farmer
     |
     |
     |__Pedro J. Soler
     | (Puerto Rico)
     |
     |__Akemi Niwano
       (Japan)